1623729614 เข้าชม : 60 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางแววดาว  จิตตะมาลา ผอ. กศน. อำเภอเวียงชัย มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ กันทะถ้ำ ครูผู้ช่วย 
นางพวงเพ็ญ  จันมะโน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ออกนิเทศ การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ตำบลดอนศิลา และตำบลผางาม
ซึ่งในครั้งนี้ นางพวงเพ็ญ  จันมะโน บรรณารักษ์ฯ ได้ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัยให้แก่ นักศึกษาทั้งสองตำบล
และให้นักศึกษาทุกคนสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 202 ครั้ง )
เข้าชม : 53 ครั้ง )