1612497227 เข้าชม : 99 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางพวงเพ็ญ  จันมะโน  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นำหนังสือ และหนังสือพิมพ์ ไปบริการที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 
ที่ตลาดสดบ้านเมืองชุม   ตำบลเมืองชุม   อำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย ในวันที่   18 กุมภาพันธ์  2564

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 202 ครั้ง )
เข้าชม : 53 ครั้ง )